Terug

Voor cliënten

Cliëntparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en hun ouders mee kunnen praten over de zorg, het beleid en veranderingen binnen Yulius. Hiervoor hebben we verschillende cliëntenraad ingericht. De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Yulius. Het is een formeel overlegorgaan en dé gesprekspartner van het Yulius-bestuur voor alle zaken die voor de cliënten van belang zijn. Voor een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het instellen van een cliëntenraad verplicht.

Taak en werkwijze cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten is op drie niveaus georganiseerd:

  • Op lokaal niveau zijn er de regioraden
  • Op divisieniveau (Yulius is onderverdeeld in divisies) zijn er de divisieraden
  • Op centraal niveau is er de centrale cliëntenraad

Verkiezing

De regioraden kiezen vertegenwoordigers voor de divisieraden. En de divisieraden kiezen vertegenwoordigers voor de centrale cliëntenraad. Aanvullend is ook een Ouderraad ingesteld voor ouders/verzorgers van cliënten tot 18 jaar uit de divisies Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Autisme. De Ouderraad functioneert op het niveau van een divisieraad.

Overleg

De raden overleggen doorgaans maandelijks met het management van Yulius. De regioraden overleggen met de teamleiders, de divisieraden met de divisiedirectie en de centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur van Yulius. Daarnaast overlegt de centrale cliëntenraad minstens één keer per jaar met de Raad van Toezicht van Yulius. Yulius moet op een aantal onderwerpen advies vragen aan de cliëntenraad voordat zij besluiten kan nemen. Daarnaast mag de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij zelf belangrijk vindt. Op dit moment zijn er 27 raden actief binnen Yulius.

Meer informatie over de cliëntenraad

De raden worden ondersteund door drie mensen. Als u meer informatie wilt, bel dan naar 088-4050600 en vraag naar Marjenne Eijsenga of Anne Bode.